Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Czy w związku z obecną sytuacją w UE, powinno sie ułatwić Polakom dostęp do broni?


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

regulamin

Regulamin antybandyta.pl – stan prawny 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego Antybandyta
 
§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Antybandyta dostępnego pod adresem http://www.antybandyta.pl/.
2.    Właścicielem Sklepu Internetowego Antybandyta jest firma RADEX –Broń, Amunicja Sławomir Dębski z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 32, 06-400 Ciechanów, NIP: 566-000-07-18, REGON: 002712348, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: biuro@radexbron.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: (22) 201 21 24, w Dni robocze w godz. 10.00-17.00  Adres do korespondencji:
RADEX-Broń, amunicja Sławomir Dębski, ul. Zygmunta Krasińskiego 32,  06-400 Ciechanów

§. 2 DEFENICJE
1.    Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Antybandyta, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;
2.    Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3.    Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292).
4.    Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.    Sklep – Sklep Internetowy Antybandyta dostępny pod adresem internetowym www.antybandyta.pl
6.    Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
8.    Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
9.    Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Antybandyta oraz świadczy usługę „Biuletyn”.
2.    Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Antybandyta w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3.    Usługa „Biuletyn” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
4.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
5.    Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
6.    Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
o    Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
o    Włączoną obsługę Java Script,
o    Aktywny adres e-mail.
2.    Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.antybandyta.pl/polityka-cookie-pm-32.html
3.    Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2.    Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
3.    Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
4.    W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a.    Imię i nazwisko,
b.    Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c.    Numer telefonu.
5.    Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
6.    Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a.    Firmę,
b.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c.    Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d.    Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e.    Numer telefonu.
7.    Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
8.    Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
9.    Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 11. Regulaminu.
10.    Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
11.    Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
12.    Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
13.    Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b.    działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c.    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d.    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e.    Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f.    Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g.    podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
14.    Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
15.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
16.    Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.
17.    Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
18.    Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
1.    Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Antybandyta.
2.    Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Antybandyta są: Sprzedający oraz Klient.
3.    Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a.    podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz
b.    potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
4.    Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5.    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11.
6.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.  Zamówienia można składać również e-mailem na adres: biuro@radexbron.pl lub telefonicznie: (22) 201 21 24. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 10-17 w dni robocze, a w soboty od 10 do 13.
7.    Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
a.    wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b.    dodania ich do koszyka,
c.    wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d.    zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e.    dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
f.    kliknięcia przycisku „Potwierdź zakup”.
8.    W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a.    zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b.    odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c.    propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
9.    Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
10.    Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
11.    Zamówienia na broń myśliwską, broń palną, broń gazową, alarmowo-sygnałową, broń elektryczną, broń pneumatyczną, nie będą realizowane drogą wysyłkową. W tym przypadku obowiązuje odbiór osobisty w sklepie, po okazaniu stosownych dokumentów.
12. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”
13.    Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Antybandyta podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
14.    Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
15.    Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 13 lit g.
16.    Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem.
17. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
18.    Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, przedmiotowe zmiany nie będą miały wpływu na umowy już zawarte.
19.    W przypadku zmian ceny produktów dotyczących zamówień już zawartych Właściciel Sklepu niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W braku akceptacji wprowadzonych zmian, Klient może w terminie 10 dni odstąpić od umowy.
20.    Właściciel Sklepu każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT.
21.    Właściciel Sklepu zakupione towary dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Dostawy realizowane są w dni robocze w godzinach od 9:00 do 19:00.
22.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
23.    Jeżeli Klient, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy.
24.    Zakupione i dostarczone towary są pakowane w sposób, który nie daje możliwości rozpoznania osobom postronnym co znajduje się wewnątrz przesyłki.
25.    Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Aktualny cennik dostaw dostępny pod adresem: http://www.antybandyta.pl/koszty-wysylki-pm-10.html
26. Na podstawie przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, tj.:
  •  Art. 31 ust.1 Ustawy z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz z późn. zm.) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz
  •  § 13 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej
27. Sprzedający wyświetla opinie o sklepie oraz produktach. Opinie mogą być umieszczane przez każdą osobę wizytującą stronę. W przypadku Klienta, który dokonał zakupu w Sklepie Sprzedawca przed publikacją opinii sprawdzana czy dotyczy ona faktycznie jego sklepu lub produktu. Opinie nieadekwatne nie są publikowane - są usuwane. Sprzedawca może również usuwać nieadekwatne lub niezgodne z prawem opinii pochodzące od Klientów niezarejestrowanych.

28. Sprzedawca może stosować rabaty cenowe stałe oraz okresowe jak również incydentalne – warunki uzyskania rabatu wyświetlone są każdorazowo w ofercie usługi. W przypadku stosowania rabatu Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Sprzedawca podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy produkt trafił do sprzedaży.

29. W przypadku Klientów innych niż hurtowi Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta. Sprzedawca może stosować odmienne ceny dla klientów hurtowych po rejestracji oraz weryfikacji takiego Klienta.
Każdy Klient dokonujący zakupu broni w sklepie Antybandyta.pl na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, zobowiązany jest do przesłania na adres: kancelaria@radexbron.pl  zeskanowanego dowodu osobistego, w oparciu o który sklep będzie mógł zweryfikować pełnoletność osoby kupującej, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne  a  tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży.§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
wiadomością e-mail, na adres: reklamacje@radexbron.pl
w formie pisemnej, na adres: RADEX-Broń, amunicja Sławomir Dębski, ul. Zygmunta Krasińskiego 32, 06-400 Ciechanów
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 7. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1.    Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Antybandyta oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2.    Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3.    Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4.    Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
5.    Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9. PŁATNOŚCI
1.    Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
o    przelewem na rachunek bankowy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
o    przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić w gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,
o    przy odbiorze osobistym w siedzibie Właściciela Sklepu – w dniu odbioru
2.    Dane do przelewu: „ Radex- Broń, Amunicja Sławomir Dębski, ul. Zygmunta Krasińskiego 32; 06-400 Ciechanów; PKO Bank Polski, nr konta: 83 1020 1592 0000 2802 0254 4633
.” Numer rachunku dostępny jest również w linku „http://www.antybandyta.pl/formy-platnosci-pm-9.html” oraz podawany jest w koszyku przy wyborze opcji płatności ”przelew”. Na życzenie Klienta Właściciel Sklepu podaje numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do realizacji.
3.    W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy w Ciechanowie, ul. Zygmunta Krasińskiego 32 Klient nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towaru.

§. 10. REKLAMACJE

1.    Jeśli zakupiony towar posiada wady Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamacje@radexbron.pl, telefonicznie na nr. (23) 672 48 30 na adres lub klikając tutaj.
2.     Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawa Konsumenta.
3.     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:- imię i nazwisko- numer zamówienia- opis wady- datę zakupu oraz żądania.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Sprzedawca przesyła odpowiedź mailowo lub listownie – może ją poprzedzić rozmową telefoniczną.§. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2.    W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3.    W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
4.    O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ